انتشارات آزادوار

1- محاکمه کتابخوان، علی اصغر آزادواری، چاپ اول زمستان 88

2- جابجایی عمودی در ساختمان ها، مهندس مجتبی رضایی، چاپ اول 89

3- همه جامعه ما، علی آزادواری، چاپ اول، زمستان 88

4- راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی، گروه مؤلفین ناد، چاپ اول 88

5- راهنمای جامع اندیشه اسلامی، گروه مؤلفین ناد، چاپ اول 88

6- راهنمای جامع ادبیات فارسی عمومی، گروه مؤلفین ناد، چاپ اول 88

7- شرف نامه، نظامی گنجوی، چاپ اول 93

8- مخزن الاسرار، نظامی گنجوی، چاپ اول 93

9- هفت پیکر، نظامی گنجوی، چاپ اول 92

10- راهنمای جامع متون اسلامی: آزمونهای عربی، صرف و نحو کارشناسی ارشد سراسری - آزاد رشته های ادبیات عربی و فارسی، گروه مؤلفین ناد، چاپ اول 93

11- به انگلیسی بخوانیم، صحبت کنیم و بنویسیم = Read, speak and write English، محمد علی قضیه، چاپ اول 94

12- دل نوشته های کوتاه، علی آزادواری، چاپ اول 94

13- نفرین زمین، علی آزادواری، چاپ اول 94